Privacy Policy

Privacyverklaring TR-Care B.V.

TR-Care B.V. (hierna: “TR-Care”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door TR-Care worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.tr-care.nl (hierna: “de website”) en het portaal mijn.tr-care.nl (hierna: “het portaal”). TR-Care acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. TR-Care zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

TR-Care verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

  • Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en TR-Care of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u een overeenkomst met TR-Care hebt gesloten met betrekking tot de levering van goederen (bijvoorbeeld zorghulpmiddelen) en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten (zoals montage, installatie, reparatie, onderhoud en het in depot plaatsen van hulpmiddelen), of wanneer u daarvoor een verzoek bij TR-Care hebt ingediend, bijvoorbeeld door daarvoor een offerte aan te vragen.

In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, verwerkt TR-Care uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals door TR-Care ingeschakelde derden voor het verrichten van de met u overeengekomen werkzaamheden of een transportbedrijf voor het bij u bezorgen van door u bestelde goederen.

  • Een gerechtvaardigd belang van TR-Care.

Van deze grondslag is sprake bij:

  1. het door TR-Care automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door TR-Care ingeschakelde hostingpartijen die de exploitatie en het functioneren van de website en het portaal mogelijk maken. Dit is nodig om de middels de website en het portaal verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website, het portaal en de e-mailvoorzieningen van TR-Care deugdelijk te kunnen laten werken;
  2. het door TR-Care verstrekken van uw persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de (salaris)administratie en boekhouding van TR-Care te kunnen verzorgen. In dit kader maakt TR-Care tevens gebruik van boekhoudsoftware waardoor uw persoonsgegevens bij de exploitant van deze software kunnen worden opgeslagen;
  3. het gebruik van clouddiensten voor de opslag van persoonsgegevens;
  4. de samenwerking van TR-Care met externe webbeheerders, ICT-ers en marketingbureaus die, voor zover noodzakelijk, toegang zouden kunnen verkrijgen tot de middels de website of het portaal door u opgegeven persoonsgegevens.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de programmatuur aan TR-Care te kunnen aanbieden.

Indien u eens een overeenkomst met TR-Care hebt gesloten, mag TR-Care u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn producten- of dienstenaanbod toesturen, e.e.a. mits deze berichten, gelet op uw kennelijke interesses op basis van (een) eerdere overeenkomst, redelijkerwijs relevant voor u kunnen zijn. Dit betreft tevens een gerechtvaardigd belang. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt TR-Care uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

  • Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

  1. u telefonisch, per e-mail of op welke andere wijze dan ook contact opneemt met TR-Care. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt;
  2. TR-Care uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien TR-Care meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal TR-Care u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

In dit kader verwerkt TR-Care uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven.

  • Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer TR-Care moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Europese Economische Ruimte

TR-Care slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die TR-Care verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van TR-Care daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt TR-Care er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. TR-Care zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van TR-Care hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De personen die onder verantwoordelijkheid van TR-Care vallen, evenals de door TR-Care ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Indien TR-Care de verwerking van uw persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, zal TR-Care de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten het hanteren van een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als TR-Care, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die TR-Care gebruikt

TR-Care gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt TR-Care gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt TR-Care gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om TR-Care te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij TR-Care een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die TR-Care verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt TR-Care u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. TR-Care zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door TR-Care slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is. TR-Care legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door TR-Care, kunt u contact opnemen met TR-Care. TR-Care helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TR-Care of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

TR-Care B.V.

Arkeneel 4

3905 NS Veenendaal

E-mailadres: info@tr-care.nl

Telefoonnummer: 085-4858390